Rabu, 8 September 2010

Contoh Isi kandungan Research / Kajian


Berikut adalah isi kandungan yang perlu ada dalam kajian ada. Ini adalah contoh isi kandungan kajian semata-mata. Kajian ini sesuai untuk subjek "Research Method in Education" dan "Seminar in Eduacation". Semoga isi kandungan ini dapat membantu lebih-lebih lagi buat rakan-rakan yang sedang mengambil Ijazah Sarjana Muda Pendidikan.

I. Tajuk kajian

II. Abstrak

III. Kata Kunci

IV. Singkatan

V. Isi Kandungan

1.0 PENGENALAN

1.1 Penyataan Masalah

1.2 Objektif/Tujuan kajian

1.3 Persoalan Kajian

1.4 Kepentingan Kajian

1.5 Limitasi kajian

1.6 Definasi kajian

1.6.1………

1.6.2……..

2.0 KAJIAN LITERATUR

2.0 Masalah …..

2.1 Faktor….

2.2 Minat ….

2.3 Model ….

3.0 METHODOLOGI KAJIAN

3.0 Lokasi Kajian

3.1 Populasi dan Sample

3.2 Instrumen Kajian

3.2 Prosedur Pengumpulan Data

3.3 Analisis Data dan Dapatan Kajian

4.0 PERBINCANGAN

5.0 RUMUSAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN

6.0 KESIMPULAN

RUJUKAN

LAMPIRAN


Untuk Keterangan lanjut hubungi Nick Descream melalui
Facebook
@ blog http://g9creamstudio.blogspot.com/. Saya sedia membantu. Sharing is Learning.

0 comments: